Zadzwoń:

W związku z zaistniałą sytuacją w kraju, informujemy, iż nasza firma czynna jest w godzinach 10.00-18.00. O zmianach będziemy informować w stosownym komunikacie na stronie.

Regulamin

REGULAMIN

§ 1. Definicje
Ilekroć w niniejszym Regulaminie (zwanym dalej„Regulaminem”) użyte są poniższe wyrażenia i sformułowania, rozumie się je w następujący sposób:
1.„Kupujący”- firma PUH SEZAM Andrzej Naumowicz z siedzibą w Gorzowie Wlkp, ul. Chodkiewicza 11, filia ul. Pocztowa 11, posiadająca koncesję w zakresie obrotu metalami szlachetnymi ,będąca właścicielem strony www.zlotogorzow.pl
2.„Klient” lub„Sprzedający”– podmiot będący pełnoletnią osobą fizyczną, który zawiera lub zamierza zawrzeć z Kupującym umowę sprzedaży Towaru, posiadająca ważny dokument tożsamości.
4.„Strony” lub „Strona”– Sprzedający oraz Kupujący (łącznie zwani „Stronami” lub z osobna „Stroną”).
5.„Towar”–przedmiot nabywany przez Kupującego od Klienta tj. złoto, srebro, metale szlachetne.
6. „Wycena” - oferta zawarcia umowy sprzedaży Towaru w jednym z lokali PUH Sezam złożona na podstawie szeregu czynności Kupującego dokonywanych w celu ustalenia wartości Towaru, w szczególności jego zbadaniu.

§ 2. Skup Towarów
1. Treść strony www.zlotogorzow.pl stanowi zaproszenie do rokowań w sprawie zawarcia w przyszłości ewentualnej umowy sprzedaży Towaru w siedzibie firmy lub filii przy ul. Pocztowa 11. Korzystając ze strony www.zlotogorzow.pl Klient ma możliwość zorientowania się co do oferty oferty nabycia przez Kupującego Towarów, a w przypadku akceptacji oferty Kupującego, Klient ma możliwość zawarcia umowy sprzedaży Towaru w siedzibie jednego z punktów. Końcowa cena ustalana jest po obejrzeniu i zbadaniu przez Kupującego Towaru, a następnie oferowana dla Sprzedającego.
2. Zapłata za sprzedawany towar dokonywana jest, po spełnieniu formalności, w trybie natychmiastowym.
2. Klient oświadcza, że:
a) Towar stanowi jego wyłączną własność i ma prawo do swobodnego rozporządzania Towarem,
b) Towar nie jest przedmiotem żadnych obciążeń, zobowiązań, roszczeń osób trzecich,
c) Towar nie pochodzi z czynu zabronionego, nie toczy się żadne postępowanie, w którym Towar jest przedmiotem zabezpieczenia

§ 3. Regulacje

1. Wszelkie końcowe regulacje prawne zostaną zawarte w stosownej umowie, zawartej pomiędzy Sprzedającym, a PUH SEZAM